חפשו נושא או בעל עסק:

תקנון השימוש באתר
 
אנו מודים לך על כי בחרת לגלוש באתר In4Gan. בכל שאלה או בקשה הנוגעת לשימוש או פרסום באתר תוכל\י לפנות באמצעות פרטי ההתקשרות המופיעים בדף אודות.
השימוש באתר 
In4Gan מעיד על הסכמתך לתנאים המפורטים בדף זה ועל כן יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר. עקב כך, הינך מתבקש\ת לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
 
מידע ותכנים
באתר In4Gan מתפרסמים תכנים שונים הכוללים: תוכנות, גרפיקה, תמונות, קישורים, טקסטים ותכנים אחרים. התכנים נמסרו לפרסום על ידי בעלי עסק או על ידי צוות כותבי האתר. אתר In4Gan מעודד אותך וממליץ לך להתייחס לכל המידע הקיים באתר בזהירות ובביקורתיות הראויה.

אתר In4Gan מאפשר לגולשי האתר לשלוח פניות ובקשות להצעות מחיר אל בתי העסק השונים המפרסמים באתר. הפניות לבעלי העסק נבדקות ע"י עורכי התוכן של אתר In4Gan והינן מאושרות לשליחה רק במידה והתוכן רלוונטי, ברור ובהתאם לשיקול הדעת של עורכי האתר.
עורכי האתר יהיו רשאים לאשר או לדחות כל פניה המכוונת אל בעלי העסק המפרסמים באתר ע"פ שיקוליהם הבלעדיים וללא צורך להודיע על כך מראש. לגולשים, לבעלי העסק המפרסמים באתר או לכל גורם אחר לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בעקבות אישור או דחייה של מידע, תכנים ופניות.  

אחריות
אתר In4Gan מציג תכנים פרסומיים הנוגעים לבעלי עסקים המפרסמים באתר.
אתר In4Gan  לא ישא בכל אחריות הנוגעת למידע הפרסומי המוצג בדפי הפרסום, בפרסומות ובמודעות של העסקים. האחריות הבלעדית על כל המידע, התכנים והתמונות המופיעים בדפי הפרסום ובשטחי הפרסום ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על בעלי העסקים המפרסמים.
כל שימוש בתוכן המוגן בזכויות יוצרים שלא ע"י בעל הזכויות ו/או מורשה חוקי – אסור בהחלט. כל טעינה ו\או מסירה ו\או עדכון ו\או אישור של מידע, תמונות ותכנים המופיעים בדפי הפרסום של בעל עסק מהווים הצהרה של בעל העסק, כי הוא מורשה לעשות בהם שימוש. ובעל עסק המפרסם באתר מצהיר בזאת, כי אתר In4Gan אינו אחראי בשום צורה ומידה שהיא להפרה של זכויות יוצרים ו/או זכויות צד ג' מכל מין וסוג שהוא בגין התוכן, המידע והתמונות המופיעים בדפי הפרסום של העסק.
 
אתר In4Gan אינו אחראי למידע/תוכן/ תמונות/ נתונים ו/או דיוקם הכלולים בתוכן. האתר לא יהיה אחראי לכל פגיעה שעלולה להיגרם כתוצאה משימוש בתוכן הנמצא באתר והתכנים אינם מהווים תחליף להתייעצות עם מומחה/עיצה/חוות דעת מקצועית. אתר In4Gan  לא ישא בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו באתר. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים.
 
 
אתר In4Gan מפרסם מידע, תוכן ותמונות אודות בעליעסקים המספקים שירותים ומוצרים שונים.
כל המידע מוגש כשירות לציבור והנו עשוי להתעדכן מדי פעם ע"י בעלי העסק המפרסמים ובהתאם לשיקוליו הבלעדיים של האתר. האתר לא יהיה אחראי ו\או יקח אחרייות על מידע זה, וממליץ לכל המשתמש במידע ו/או מסתמך על תכניו, לבדוק את תוכנו באופן עצמאי.
האתר לא ישא בכל אחריות בנוגע למידע הקיים באתר לרבות מודעות מסחריות, מוצרים, שירותים, מבצעים המסופקים ע"י בעלי העסק ו/או אחרים. האתר לא יהווה צד לעסקה שעשויה ו/או תתבצע בין הגולש לבין המפרסם, ולא תשא בכל אחריות לתוצאות העשויות להגרם בשל עסקאות מסוג זה ו/או אחרות.
למשתמשים ו/או לבעלי העסק המופיעים באתר לא תהיה כל דרישה/טענה/תביעה מסוג כל שהוא כלפי בעלי האתר. כל שימוש באתר והסתמכות על תכניו באחריותם המלאה והבלעדית של המשתמש.
האתר אוסר להעלות ויהיה רשאי לסרב לפרסם מידע/פרטים בלתי חוקיים, אסורים ע"פ דין, עוינים מזיקים, גזעניים, מאיימים טורדניים, עלולים להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית, פוגעים ברגשות הציבור, מוציאים לשון הרע, פוגעים בפרטיות, מהווים הפרה אחרת כלשהיא של החוק הישראלי.
האתר שומר לעצמו את הזכות-אך לא מתחייב- למחוק תכנים על פי שיקולו הבלעדי.
האתר אינו מתחייב כי השירותים השונים ו/או הקישוריםו/או אחר הקיימים באתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יהיו תקינים ולא יופרעו ו/או יהיו חסינים מפני נזקים כגון הפרעות בקווי תקשורת בחברה או אצל ספקיה, גישה לא חוקית למאגר הנתונים כשלים בחומרה ו/או תוכנה.
בעלי האתר יהיו רשאים בכל עת לשנות את צורתו ו/או מבנהו של האתר ע"פ שיקוליה הבלעדיים וללא צורך להודיע על כך מראש. לגולשים או לכל צד אחר לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בעקבות השינויים.

פרסום באתר  – עלויות שימוש באתר:
השימוש בשירותים המוצעים באתר זה, חלקםאו כולם, לרבות השירותים המוצעים לבעלי עסקים כגון פרסום דף עסק, קידום ופרסומות באתר, כרוכים בתשלום שיקבע על פי שיקול דעתם של בעלי האתר.
בעלי אתר In4Gan  שומרים לעצמם את הזכות לגבות תשלומים בגין כל השירותים ו/או חלק מהם על-פי שיקולדעתם הבלעדי. כמו כן, בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לעדכן תעריפי חיוב במועד שיבחרועל-פי שיקול דעתם הבלעדי. במידה ויעודכנו תעריפי החיוב, יעודכנו המחירים המצויינים באתר והם יחולו על עסקאות חדשות בלבד לרבות פרסומים חדשים וחידוש פרסומים קיימים בתום תקופת התשלום.
 
אי החזר תשלומים
תשלומים בעבור פרסום וקידום באתר In4Gan יבוצעו מראש בהתאם לתנאים שנקבעו בין הצדדים בעת אישור העסקה ללא כל אפשרות להחזר כספי מלא, יחסי או אחר בשום אופן.
והיה והמפרסם ירצה להפסיק את הפרסום או הקידום באתר טרם תום תקופת התשלום מסיבה כל שהיא לא יהיה זכאי המפרסם לכל החזר כספי ולא יהיו כל טענה או תביעת פיצוי לאתר In4Gan  בגין זה.
מידע אודות רכישה \חידוש פרסום
הודעות לבעלי עסקים המופיעים באתר אודות רכישה או חידוש פרסומים וקידומים יישלחו למפרסמים מדי תקופה.  פרטי יצירת הקשר הם בהתאם לפרטים שנמסרו על ידי כל מפרסם ובאחריותו לעדכנם במידת הצורך. במהלך החודשים וטרם תום תקופת הפרסום שומר לעצמו האתר את הזכות להודיע למפרסם מדי פעם על תאריך התפוגה הקרב ולהפנותו לחידוש הפרסום \קידום.

שיעתוק:
אין לשעתק, להעתיק, לשכפל, למכור או לנצלבכל דרך אחרת את האתר או חלקים ממנו לכל מטרה מסחרית בלא קבלת הסכמת בעלי האתר בכתבומראש.

זכויות קניין רוחני
כל זכויות הקניין הרוחני באתר הנן של בעלי האתר.
הזכויות כוללות את קוד המחשב היוצר את האתר וכן את כל סוגי הקבצים המצויים בו לרבות קבצי טקסט, סמני מסחר, גרפיקה, תמונות, מולטימדיה ותוכנות אחרות.
 
אין להעתיק/ לשכפל/ להפיץ / להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מתכני האתר ללא קבלת אישור מראש מבעלי האתר.

 

הפוך לדף הבית | הוסף למועדפים | תנאי שימוש | צור קשר | אתרים מומלצים | בעל עסק - הצטרף עכשיו!